Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Lemga Benelux B.V.


1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten van Lemga Benelux B.V..

2. Voorwaarden van de (potentiële) opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.


2 Aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Lemga Benelux B.V. zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. Het uitbrengen van een offerte of soortgelijke mededeling aan de opdrachtgever verplicht Lemga Benelux B.V. niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

3. Lemga Benelux B.V. heeft het recht om een aanbieding, binnen een week na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding, te herroepen. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de opdrachtgever zijn onherroepelijk.

4. Aan onjuistheden, drukfouten, ed. in een opdrachtbevestiging van Lemga Benelux B.V. kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Mondelinge toezeggingen of afspraken zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Lemga Benelux B.V..

6. Beschrijvingen, brochures, verkoopdocumentatie, informatie op de website, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Lemga Benelux B.V. niet.


3 Prijzen

1. De door Lemga Benelux B.V. aangeboden of overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, verpakkingskosten, transportkosten en andere belastingen of heffingen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. De verkoopprijs is de prijs geldend op de dag van levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald.

3. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen uitgevaardigde voorschriften van overheidswege, onkosten, verpakkingstoeslagen, transporttoeslagen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen van producten en/of grondstoffen, energie en andere belastingen wijzigen, is Lemga Benelux B.V. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Lemga Benelux B.V. verstrekte gegevens en informatie. Indien ruim voor de uitvoering van de overeenkomst de noodzakelijke gegevens overeenkomstig de afspraken niet ter beschikking van Lemga Benelux B.V. staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Lemga Benelux B.V. het recht om de levering uit te stellen en de hierdoor ontstane kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.


4 Transport, levering, bestemming, emballage en overmacht

1. De goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat Lemga Benelux B.V. het transport verzorgt of laat verzorgen in welk geval Lemga Benelux B.V. de goederen aanlevert op de overeengekomen bestemming met volle ladingen en in normale vrachtwagens.

2. Lemga Benelux B.V. behoeft de goederen niet verder te vervoeren dan tot de plaats waar het voertuig over een toegankelijk en berijdbaar verhard terrein kan komen. Levering van de goederen geschiedt steeds ongelost op het voertuig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing. Lemga Benelux B.V. heeft het recht wachttijden en/of kosten in verband met onjuist of vertraagd lossen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de door hem gekochte zaken worden opgeslagen voor zijn risico, waarbij aan de opdrachtgever alle aanvullende kosten waaronder opslagkosten en transportkosten in rekening worden gebracht.

4. Een overeengekomen levertijd is bij benadering vastgesteld en is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Overschrijding van levertijd verplicht Lemga Benelux B.V. niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Lemga Benelux B.V. niet binnen een per aangetekende brief door de opdrachtgever redelijk gestelde termijn van tenminste gelijk aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Lemga Benelux B.V. is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

5. Het is Lemga Benelux B.V. ten allen tijde toegestaan verkochte goederen in gedeelten te leveren en afzonderlijk te factureren.

6. Emballage, zoals (euro)pallets, wordt door Lemga Benelux B.V. op de aan koper toe te zenden factuur van geleverde goederen afzonderlijk vermeld en het desbetreffende bedrag wordt, na retournering van de emballage, binnen 30 dagen gecrediteerd. De opdrachtgever is verplicht de emballage leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen met betrekking tot de emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

7. Indien door overmacht Lemga Benelux B.V. is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Lemga Benelux B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De opdrachtgever kan in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente doen gelden (onder overmachtsituaties worden verstaan o.a. oorlog / oorlogsgevaar, werkstakingen, prik- of stiptheidacties, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van overheidswege, onvoorziene problemen bij productie of transport, verkeersproblemen alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Lemga Benelux B.V. afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Lemga Benelux B.V. zijn ingeschakeld).

8. Lemga Benelux B.V. is bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. 9. Het reeds uitgevoerde deel, bij een overmachtsituatie, kan afzonderlijk gefactureerd worden. De opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


5 Kwaliteit, garantie en monsters

1. Lemga Benelux B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de opdrachtgever krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Lemga Benelux B.V. geleverde producten, dan zal Lemga Benelux B.V. de gebreken (doen) herstellen, de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar (doen) stellen, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Lemga Benelux B.V.. Lemga Benelux B.V. levert haar goederen onder certificaat of attest met certificaat en/of fabrikantenverklaring, daardoor is Lemga Benelux B.V. niet tot meer gehouden dan in het certificaat of attest met certificaat en/of fabrikantenverklaring is vermeld.

2. De garantie geldt niet, indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling c.q. herstel of verandering aan het gekochte door de opdrachtgever en/of derden.

3. Indien Lemga Benelux B.V. een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monstermodel of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. Lemga Benelux B.V. is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.


6 Reclame, gebreken en klachttermijnen

1. De opdrachtgever dient de geleverde producten terstond na ontvangst door of namens hem nauwkeurig te (laten) onderzoeken, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij inontvangstneming op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de opdrachtgever opleveren.

2. Aanspraken uit hoofde van de garantie dienen in geval van zichtbare gebreken onmiddellijk op het moment van levering te worden gemeld. Overige reclames dienen binnen 5 werkdagen na ontdekking en in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat ontdekking redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden schriftelijk en gespecificeerd aan Lemga Benelux B.V. te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens Lemga Benelux B.V..

3. Lemga Benelux B.V. dient gelegenheid tot controle van een klacht te worden gegeven, zonder welke iedere aanspraak vervalt.

4. Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht tot ontbinding, opschorting of verrekening.

5. Lemga Benelux B.V. aanvaardt geen reclames voor geringe afwijkingen in kleur en/of structuur ten opzichte van een bepaald monster.

6. Lemga Benelux B.V. aanvaardt geen reclames indien het gebrek een gevolg is van een door de opdrachtgever voorgeschreven constructie en/of werkwijze dan wel van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derde(n) geleverde producten en/of diensten.


7 Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de door Lemga Benelux B.V. geleverde goederen gaat pas op de opdrachtgever over als deze aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, hetgeen Lemga Benelux B.V. uit hoofde van alle overeenkomsten met de opdrachtgever te vorderen mocht hebben.

2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Lemga Benelux B.V. gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 15% van het door hem verschuldigde per dag.

3. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

4. De opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, voor zijn rekening, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Lemga Benelux B.V. te bewaren. Na be- of verwerking van bedoelde goederen wordt Lemga Benelux B.V. (mede)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken.


8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden zonder opschorting, korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van Lemga Benelux B.V. of op de door Lemga Benelux B.V. aangegeven bankrekening. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

2. Lemga Benelux B.V. is zolang de verkochte goederen niet zijn betaald, en ook voordat Lemga Benelux B.V. met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, gerechtigd van de opdrachtgever zekerheid voor betaling te verlangen, waartoe de opdrachtgever zich verbindt.

3. In geval van stopzetting van de bedrijfsactiviteiten door, beslaglegging op bezittingen van, faillissement, (voorlopige) surséance van betaling van, dan wel het van toepassing worden van de wettelijke schuldsaneringsregeling op de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en zal Lemga Benelux B.V. gerechtigd zijn de overeenkomst(en) met opdrachtgever te ontbinden.

4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

5. Indien de opdrachtgever een met Lemga Benelux B.V. gesloten koop of andere overeenkomst wenst te annuleren en de Lemga Benelux B.V. hiermede instemt, komen partijen reeds nu voor alsdan overeen dat de opdrachtgever aan Lemga Benelux B.V. verschuldigd is bij wege van gefixeerde schadevergoeding 20% van de koopsom c.q. van de factuurwaarde te vermeerderen met de omzetbelasting en onverminderd het recht van Lemga Benelux B.V. om, indien zulks het geval is, een hogere schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

6. Indien de opdrachtgever enig bedrag niet tijdig voldoet, dan wel verlangde zekerheid (artikel 8.2) niet binnen 48 uur na aanvraag is verstrekt, is Lemga Benelux B.V. gerechtigd alle overeenkomsten op te schorten of te ontbinden en haar vordering(en) onmiddellijk op te eisen.

7. Alle mogelijke invorderingskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.


9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Voor gebreken in geleverde zaken gelden de hiervoor, o.a. in artikel 5 en artikel 6, genoemde bepalingen en de aansprakelijkheid zoals geregeld in de door de leverancier / producent van Lemga Benelux B.V. afgegeven garantie(s). Overigens heeft de opdrachtgever jegens Lemga Benelux B.V. geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door Lemga Benelux B.V. geleverde goederen. Lemga Benelux B.V. is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) of andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds. Lemga Benelux B.V. is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

2. Lemga Benelux B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat als gevolg van de wijze waarop de opdrachtgever na aflevering de gekochte zaken gebruikt, toepast, verwerkt, bewerkt of opslaat, aan derden levert, respectievelijk door derden in gebruik doet of laat nemen, door derden doet of laat toepassen, verwerken, bewerken of opslaan of aan derden doet leveren. Aan technische informatie en technische adviezen welke door of vanwege Lemga Benelux worden verstrekt of gegeven, kan de opdrachtgever generlei rechten of aanspraken ontlenen.

3. Indien Lemga Benelux B.V. gehouden is tot het betaling van schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, zal deze nooit hoger zijn dan hetzij de factuurwaarde van de geleverde producten hetzij het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar zal worden uitbetaald, als de schade door een verzekering gedekt is.

4. Opdrachtgever vrijwaart Lemga Benelux B.V., voor zover de wet dit toelaat, voor alle aansprakelijkheid welke op hem jegens derden zou rusten in verband met een gebrek in de door Lemga Benelux B.V. geleverde goederen.


10 Geschillen

1. Op alle geschillen tussen de opdrachtgever en Lemga Benelux B.V. zal Nederlands Recht van toepassing zijn en uitsluitend de Rechtbank Limburg zittingsplaats Maastricht zal bevoegd zijn om van deze geschillen kennis te nemen. Lemga Benelux B.V. blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

2. De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


Diese Webseite verwendet Cookies
Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzinformationen